Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam instelling: KJ Psychologen B.V.

Hoofd postadres straat en huisnummer: Bovendonk 5

Hoofd postadres postcode en plaats: 4707ZH ROOSENDAAL

Website: www.kj-psychologen.nl

KvK nummer: 58464646

AGB-code 1: 22220725

AGB-code 2: 94056181

 

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: Lisette van Zitteren

E-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tweede e-mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefoonnummer: 0165395997

 

3. Onze locaties vindt u hier

Link: https://kj-psychologen.nl/contact

 

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling

en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke

problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de

behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc).:

KJ Psychologen biedt generalistische basis ggz en specialistische ggz aan jongeren en

jongvolwassenen. KJ Psychologen heeft netwerkrelaties met huisartsen, medisch specialisten,

collega-praktijken in de regio.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:

Aandachtstekort- en gedrags

Pervasief

Overige kindertijd

Depressie

Angst

Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen

Genderidentiteitsstoornissen

Psychische stoornissen door een somatische aandoening

Seksuele problemen

Persoonlijkheid

Eetstoornis

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):

Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):

 

5. Beschrijving professioneel netwerk:

KJ Psychologen werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen

met Praktijk Memo, te Bergen op Zoom, https://www.praktijk-memo.nl

 

6. KJ Psychologen B.V. heeft aanbod in:

de generalistische basis-ggz: Ambulante zorg:

Behandeling van angst- en stemmingsstoornissen, levensfaseproblematiek en

ontwikkelingsproblematiek.

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

GZ psycholoog, klinisch psycholoog

Vanaf 01-01-2022 toevoeging van orthopedagoog-generalist.

 

de gespecialiseerde-ggz: Ambulante zorg:

Diagnostiek en behandeling van angst- en stemmingsstoornissen, eet- en voedingsstoornissen

levensfaseproblematiek, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en

persoonlijkheidsstoornissen.

Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:

GZ psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater

Vanaf 01-01-2022 toevoeging van orthopedagoog-generalist.

 

7. Structurele samenwerkingspartners

KJ Psychologen B.V. werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg

samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie

daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):

Praktijk Memo, Meilustweg 31, 4614 EC Bergen op Zoom, https://www.praktijk-memo.nl

 

II. Organisatie van de zorg

8. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

KJ Psychologen B.V. ziet er als volgt op toe dat:

8a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

KJ Psychologen is aangesloten bij Vektis, controleert de aanwezigheid van AGB code, BIG registratie

en/of SKJ registratie.

8b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

KJ Psychologen werkt met interne protocollen en zorgpaden die zijn afgeleid van

behandelstandaarden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Trimbosinstituut en

Nederlands Jeugd Instituut. Behandelverloop wordt besproken in multidisciplinair teamoverleg op

basis van behandelplannen met evaluatiedata, onderzoeksplannen en begeleidingsplannen.

8c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

Alle medewerkers hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan met een looptijd van een jaar waarin zij

doelen formuleren in hun werk, bijbehorende competentieontwikkeling en nascholing. KJ

Psychologen is praktijkopleider voor de GZ opleiding voor de RINO groep.

Scholingsbeleid ligt vast in het meerjarenbeleidsplan. Scholing en nascholing van medewerkers vindt

plaats in afstemming tussen persoonlijk ontwikkelingsplan en meerjarenbeleidsplan.

 

9. Samenwerking

9a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd

in het professioneel statuut:

Ja

9b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen KJ Psychologen B.V. is het

multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en

andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

Wekelijks overleg tussen regiebehandelaren en uitvoerende behandelaren, agenda volgt het

behandelverloop van de cliënten (intake en behandelbeleid, evaluatiemomenten). Verslaglegging

schriftelijk per cliënt in EPD.

9c. KJ Psychologen B.V. hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de

zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

KJ Psychologen bespreekt op- en afschaling in het MDO op grond van evaluatiegegevens.

9d. Binnen KJ Psychologen B.V. geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken

zorgverleners de volgende escalatieprocedure:

Bij verschil van inzicht tussen betrokken zorgverleners neemt de regiebehandelaar een gemotiveerde

beslissing die wordt besproken in MDO en daar wordt vastgelegd in het verslag.

 

10. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

10a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de

behandeling betrokken professionals:

Ja

10b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe

geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en

huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),

het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij

materiële controle):

Ja

10c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn

zorgverzekeraar/ DIS:

Ja

 

11. Klachten en geschillenregeling

11a. De klachtenregeling is hier te vinden (kies een van de twee opties):

Link naar klachtenregeling: https://kj-psychologen.nl/klachtenregeling

11b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Zorg

Contactgegevens: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

De geschillenregeling is hier te vinden:

Link naar geschillenregeling: https://kj-psychologen.nl/klachtenregeling

 

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling

doorloopt

12. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document

(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per

diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://kj-psychologen.nl/wachttijden

 

13. Aanmelding en intake

13a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de

telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Telefonische aanmelding bij secretariaat, intakes worden verdeeld door praktijkmanager over leden

telefonisch intaketeam, patiënt ontvangt bevestigingsmail met aanmeldformulieren. Na retour

aanmeldformulieren wordt patiënt teruggebeld voor afspraak intake.

13b. Binnen KJ Psychologen B.V. wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer –indien

mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de

patiënt/cliënt:

Ja

 

14. Diagnostiek

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen KJ Psychologen B.V. is geregeld (hoe komt de aanmelding

binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase

de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit

bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose

stelt):

Aanmelding komt binnen via telefoon of contactformulier op website. Patiënt wordt uitgenodigd

voor intake bij de best passende intakefunctionaris. Intakefunctionaris doet intake volgens protocol

en brengt bevindingen in intake-overleg in. Daar wordt behandelbeleid bepaald en behandelaar

aangewezen. Alle intakes vallen onder verantwoordelijkheid van één regiebehandelaar.

Patiënt tekent behandelovereenkomst tijdens intakegesprek.

 

15. Behandeling

15a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van

patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):

Na intake wordt in MDO behandelbeleid voorgesteld. Dit wordt door behandelaar, in aanwezigheid

van regiebehandelaar, besproken met patiënt. Als patiënt akkoord gaat met voorgestelde

behandelbeleid tekent hij het behandelplan. Regiebehandelaar is verantwoordelijk voor

communicatie tussen behandelaren.

15b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de

regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken

medebehandelaars):

Regiebehandelaar is aanspreekpunt. Deze is verantwoordelijk voor de communicatie tussen

behandelaren.

15c. De voortgang van de behandeling wordt binnen KJ Psychologen B.V. als volgt gemonitord

(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Op behandelplan wordt vastgelegd welke evaluatiemomenten er zijn. Op evaluatiemomenten

evalueert de behandelaar met de patiënt en brengt de bevindingen daarna in tijdens overleg met

regiebehandelaar of in MDO. Aan het begin van een behandeling, na drie maanden en aan het einde

wordt ROM meting verricht. Aan het einde wordt de hele behandeling geëvalueerd met

regiebehandelaar en wordt patiënt tevredenheid gemeten met standaardformulier en CQi.

15d. Binnen KJ Psychologen B.V. evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en

eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt

(toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):

Op behandelplan wordt vastgelegd welke evaluatiemomenten er zijn. Op evaluatiemomenten

evalueert de behandelaar met de patiënt en brengt de bevindingen daarna in tijdens overleg met

regiebehandelaar of in MDO. Aan het begin van een behandeling, (telkens) na drie maanden en aan

het einde wordt ROM meting verricht. Aan het einde wordt de hele behandeling geëvalueerd met

regiebehandelaar en wordt patiënt tevredenheid gemeten met standaardformulier en CQi.

15e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen KJ Psychologen B.V. op de volgende

manier gemeten (wanneer, hoe):

Aan het einde wordt de hele behandeling geëvalueerd met regiebehandelaar en wordt

patienttevredenheid gemeten met standaardformulier en CQi.

 

16. Afsluiting/nazorg

16a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de

patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over

vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar

maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):

Aan het einde van de behandeling wordt de gehele behandeling geëvalueerd met de patient. Patient

wordt ontslagen en de verwijzer ontvangt schriftelijk bericht van het behandelverloop en het

resultaat. Als patient bezwaar maakt tegen inhoudelijke informatie van verwijzer, ontvangt deze

alleen een melding einde zorg.

16b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de

behandeling sprake is van crisis of terugval:

Als na afsluiting van een behandeling sprake is van een crisis of terugval meldt de patient zich

opnieuw bij de huisarts.

 

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van KJ Psychologen B.V.:

I. Hillen

Plaats:

Roosendaal

Datum:

31-05-2021

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar

waarheid heb ingevuld:

Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de

volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:

Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of

ander keurmerk);

Zijn algemene leveringsvoorwaarden;

Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is

opgenomen.