• Praktijk
  • Werkwijze

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt bij KJ Psychologen wordt telefonisch besproken wat de aanmeldreden is, u krijgt uitleg over de werkwijze van KJ Psychologen en u wordt geïnformeerd over de vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekeraar of de gemeente. Na dit telefonisch overleg wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een intake gesprek, zo mogelijk gelijk bij de beoogde behandelaar.

Intake

Het eerste gesprek betreft het intakegesprek. In dit gesprek zal veel informatie verzameld worden. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • klachten (welke klachten zijn er, wat is het beloop van de klachten etc.?)
  • beïnvloedende factoren (op school of thuis)
  • hulpvraag (waar zoekt u of uw kind hulp bij?)
  • behandeldoel (wat wilt u, wat wil uw kind met de behandeling bereiken?)

Het gesprek zal ongeveer een uur in beslag nemen. Op basis van het eerste gesprek krijgt u een advies of er direct begonnen kan worden met een behandeling of dat uitgebreider onderzoek nodig is.
Wanneer verder onderzoek niet nodig is, wordt direct een vervolgafspraak gemaakt voor het eerste behandelconsult. Wanneer vervolgonderzoek noodzakelijk is, worden afspraken gepland voor het onderzoek.
Als uit de intake blijkt dat wij u niet de hulp kunnen bieden die u nodig hebt, zult u door ons – in overleg met uw huisarts of de jeugdprofessional - worden doorverwezen.

Behandeling

Begeleiding of behandeling van een kind of jongere in de leeftijd tot 16 jaar, kan alleen gestart worden met toestemming en medewerking van beide ouders. Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Wanneer met een uittreksel uit het gezagsregister kan worden aangetoond dat één van de ouders als enige het gezag heeft, is toestemming van alleen de gezaghebbende ouder voldoende.

Diagnostisch onderzoek

Wanneer een psychodiagnostisch onderzoek moet plaatsvinden, wordt het kind of de jongere één of meerdere dagdelen op de praktijk uitgenodigd. Soms wordt er een aparte afspraak gemaakt voor een school- of thuisobservatie of een ouderinterview. U wordt hierover tijdens de intake geïnformeerd. De doorlooptijd van het onderzoek is ca. 8 weken. Na het onderzoek volgt een uitslaggesprek en ongeveer 1 à 2 weken later ontvangt u de schriftelijke rapportage. Deze wordt in tweevoud aan de cliënt en/of zijn/haar ouders verstrekt. U kunt besluiten of u een kopie aan andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de school, verstrekt. Wij sturen in overleg met u wel rechtstreeks een afschrift van het rapport of de conclusie aan de verwijzende arts.
Na de rapportage kan, indien u dit wenst, een gesprek op school plaatsvinden. U stelt zelf de school hiervan op de hoogte en wij maken de afspraak voor het gesprek. Eén of beide ouders zijn bij het schoolgesprek aanwezig.

Kwaliteitsstatuut

Beleidsverklaring KJ Psychologen