Skip to main content

Diagnostisch onderzoek

Wanneer een psychodiagnostisch onderzoek moet plaatsvinden, wordt het kind of de jongere één of meerdere dagdelen op de praktijk uitgenodigd. Soms wordt er een aparte afspraak gemaakt voor een school- of thuisobservatie of een ouderinterview. U wordt hierover tijdens de intake geïnformeerd. De doorlooptijd van het onderzoek is ca. 8 weken. Na het onderzoek volgt een uitslaggesprek en ongeveer 1 à 2 weken later ontvangt u de schriftelijke rapportage. Deze wordt in tweevoud aan de cliënt en/of zijn/haar ouders verstrekt. U kunt besluiten of u een kopie aan andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de school, verstrekt. Wij sturen in overleg met u wel rechtstreeks een afschrift van het rapport of de conclusie aan de verwijzende arts.
Na de rapportage kan, indien u dit wenst, een gesprek op school plaatsvinden. U stelt zelf de school hiervan op de hoogte en wij maken de afspraak voor het gesprek. Eén of beide ouders zijn bij het schoolgesprek aanwezig.